Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą licencją i warunkami użytkowania ("Licencja").
Pobieranie lub użytkowanie oprogramowania i usługi serwisu internetowego HELP CHAT działającego w domenie helpchat.eu ("Oprogramowanie", "Usługa") oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w tej licencji. Jeżeli nie zgadzasz się w warunkami, nie używaj Oprogramowania i Usługi.

1. Informacje ogólne
a) Podmiotem świadczącym usługi HELP CHAT jest firma SL MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie zwana dalej SL MEDIA.
b) Właścicielem oprogramowania oraz wszelkich praw autorskich usługi i oprogramowania HELP CHAT jest SL MEDIA.
c) Definicje pojęć używanych w regulaminie:
Usługa, Oprogramowanie – Serwis i oprogramowanie do realizacja komunikacji pomiędzy użytkownikami witryny internetowej klienta a klientem, w tym aplikacja dla Konsultantów.
Klient – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z usługi.
Konsultant – przedstawiciel Klienta aktywnie korzystający z usługi.
Witryna Klienta – Strona internetowa należąca do klienta, na której realizowana jest usługa.
Okres testowy – Czas w którym klient może bezpłatnie korzystać z Usługi, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.
d) SL MEDIA zezwala użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej Licencji.

2. Zamówienie usługi
a) Zamówienie usługi następuje poprzez rejestrację on-line czyli wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.helpchat.eu.
b) W czasie rejestracji Klient wybiera rodzaj i okres abonamentu oraz dokonuje zamówienia usługi.
c) Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas zamówienia usługi.
d) W czasie zamówienia usługi nie są gromadzone dane podlegające ustawie o ochronie danych osobowych.
e) Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
f) Pierwsze zamówienie usługi aktywuje ją na bezpłatny okres testowy. Po okresie testowym, aby kontynuować korzystanie z usługi należy opłacić wybrany abonament.
g) Rejestracja użytkownika nie ponosi za sobą żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia nieopłacone zostają anulowane.

3. Korzystanie usługi
a) Instalacja oprogramowania Konsultantów, osadzenie skryptów zachęty Czata na Witrynie Klienta leży po stronie Klienta.
b) Klient nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z dokumentacji lub niezgodny prawem.
c) Klient ma możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia poprzez adres email: suport@helpchat.eu lub kontakt telefoniczny 12 345 26 70 w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.
d) Komunikacja poprzez HELP CHAT odbywa się kanałem szyfrowanym uniemożliwiającym podsłuchiwanie treści rozmowy.
e) Po zalogowaniu się do panelu zarządzania, Klient ma możliwość skonfigurowanie wyglądu okna czata, dodania takich elementów jak treści, zdjęcia i dane operatorów. Klient może wprowadzać treści i obrazy graficzne co do których posiada prawa do ich użytkowania.

3. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
a) Rejestracja użytkownika i korzystanie z usługi wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.
b) SL MEDIA zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
c) Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest SL MEDIA.
d) Jakiekolwiek dane przekazywane do SL MEDIA wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi oraz do analizy statystycznej klientów SL MEDIA. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.
e) SL MDIA zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
f) Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzane do systemu, dotyczących korzystania usługi (treści, dane operatorów czata).

4. Opłaty za usługę, czas trwania usługi, rezygnacja z korzystania z usługi
a) Usługa zamawiana jest na okres abonamentowy. Okresy abonamentowe wynoszą jeden miesiąc, wielokrotność miesiąca lub jeden rok.
b) Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia.
c) System automatycznie generuje zamówienia na następne okresy rozliczeniowe. W przypadku nieopłacenia zamówienia, usługa HELP CHAT jest zawieszana.
d) Opłata za abonament za wybrany okres rozliczeniowy podana jest w cenniku na stronie www.helpchat.eu.
e) Rezygnacja z korzystania z usługi w czasie trwania abonamentu nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części opłaty.
f) Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z bezpłatnego okresu testowego.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
a) SL MEDIA nie gwarantuje prawidłowego działania Oprogramowania na każdym urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania. SL MEDIA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub braku działania Oprogramowania.
b) Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Oprogramowania i usługi należy zgłaszać elektronicznie na adres suport@helpchat.eu.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2014 r.

© 2014 Help Chat. Użytkowanie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności, w tym zapisywania plików cookie.